Normativa Tecsalsa

Normativa Tecsalsa

Normativa que regula la forma jurídica de Tecsalsa

NORMATIVA QUE REGULA LA FORMA JURIDICA DE TECSALSA

Tecsalsa es una empresa mixta, sense afany de lucre, participada en un 99,9% per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat que te per objecte social la integració laboral i social de les persones amb discapacitat.

Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de juliol pel qual s’aprova el text refos de la Llei de Societats de Capital.

NORMATIVA QUE REGULA L’OBJECTE SOCIAL DE TECSALSA
Real Decreto Legislativo 172013 de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

NORMATIVA QUE REGULA EL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL TECSALSA
Real decreto 2273/1985(BOE) pel qual s’aprova el Reglament dels Centres Especials de Treball.

Real Decret 1368/1985(BOE) pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels minusvàlids que treballen en els Centres Especials de Treball.

Ordre 16 d’octubre de 1998(BOE) pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes i subvencions als Centres Especials de Treball.

NORMATIVA QUE REGULA LES USAP DE TECSALSA
Real Decreto 469/2006(BOE) pel qual es regulen les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social

NORMATIVA QUE REGULA EL CENTRE OCUPACIONAL DE TECSALSA
Decret 279/1987(DOGC) pel qual es regulen els Centres Ocupacionals per a Disminuïts

Ordre 28 de juliol de 1992(DOGC) de desplegament del Decret 279/1987

Ordre 25 d’octubre de 1995(DOGC) de modificació de l’ordre de 28 de juliol de 1992

  • Necessites més informació?

    Si vols rebre informació més detallada sobre nosaltres, no dubtis en posar-te en contacte.

    vull més informació