Consell d’administració

Consell d’administració

Consell d'administració

President i Conseller Delegat: Antonio Balmón Arévalo.

Vice-president i Conseller Delegat: Antonio Martínez Flor

 

 

Retribucions i indemnitzacions alts càrrecs

Durant els exercicis 2017 i 2016 no s’han meritat sous, dietes i altres remuneracions a favor dels membres del Consell d’Administració. Durant els exercicis 2017 i 2016 no hi hagut indemnitzacions per cessament ni pagament basats en instruments de patrimoni a favor del personal clau de Direcció ni membres del Consell d’Administració.

No existeixen obligacions concretes en matèria de pensions i d’assegurances de vida en relació amb el personal clau de Direcció ni amb els actuals o antics administradors. En tancar l’exercici 2017 no hi ha bestretes ni crèdits concedits a administradors.

Vocal: Rocío García Pérez

Vocal: Montserrat Pérez Lancho

Vocal: Emilia Briones Matamales

Vocal: Jorge Garcia Mulet

Vocal: Sergio Gómez Márquez

Vocal: David Colomera Pizarro

Vocal: Raquel Albiol i Gilabert

Podran assistir a les sessions del Consell d’Administracio en qualitat d’observadors, amb veu però sense vot les següents persones :

Roger Bertolín Bassons

Isabel Espinosa Fernández

Els membres del Consell d’Administració no tenen participacions, ni ostenten càrrecs o desenvolupen funcions en empreses en les que l’objecte social sigui el mateix, anàleg o complementari al de la Societat, ni realitzen per compte propi o aliè, el mateix, anàleg o complementari gènere d’activitat.

  • Necessites més informació?

    Si vols rebre informació més detallada sobre nosaltres, no dubtis en posar-te en contacte.

    vull més informació