Qui Som

TECSALSA, INTEGRACIÓ SOCIAL I LABORAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

L’any 1977 una trentena de famílies de Cornellà es van trobar davant d’una realitat en la que els seus adolescents amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, un cop acabada l’etapa escolar, no tenien cap perspectiva d’integració social ni laboral en el seu entorn.

Els primers ajuntaments democràtics, moltes vegades sense suport econòmic, assumien, en part, aquestes reivindicacions cíviques elementals.

Així va succeir a Cornellà i l’any 1978 es va constituir el Patronato Municipal de Promoción y Asistencia de Cornellà (PMPASC).

Coincidint gairebé en el temps amb aquest fet, el Fondo de Asistencia Social del Ministerio de Sanidad va ser traspassat a la Generalitat de Catalunya.

L’any 1982, les Corts Espanyoles aprovaren per unanimitat la Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), autèntica carta magna precursora dels drets i deures de les persones amb discapacitat.

L’any 1985 neix formalment TECSALSA i, a l’estiu de 1986, és participada majoritàriament per l’Ajuntament de Cornellà.

TECSAL, S.A., amb CIF A58083080, es una societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 24677, foli 162, fulla B-74479. Aquesta societat es titular del nom de domini www.tecsalsa.cat

TECSALSA figura inscrita en els següents registres:

 Generalitat de Catalunya

 • Centre Especial de Treball nºT00003
 • Centre Ocupacional nºSO1892
 • Entitat Pública nºEO1540
 • Entitats, Serveis i Establiments Socials nºSO1893
 • Registre Electrònic d’Empreses Licitadores  (RELI)
 • Ministerio de Economia y Hacienda
 • Registro Oficial de Empresas Clasificadas: O 06 

Política del sistema de qualitat

A TECSALSA, com a centre ocupacional i centre especial de treball, dedicada a l’externalització de manipulats, hems comprometem en l’aplicació d’una política de qualitat basada en els següents principis fonamentals:

 • Dignitat i drets: Reconeixem i respectem la dignitat I els drets de totes les persones
  amb Diversitat funcional. Proporcionem un ambient segur i respectuós a l’entorn laboral
  inclusiu i lliure de discriminació.
 • Programes individualitzats: Oferim programes i serveis individualitzats que s’adapten a
  les necessitats, habilitats i metes de cada persona amb diversitat funcional.
 • Formació i desenvolupament personal: Fomentem l’aprenentatge i el desenvolupament
  d’habilitats de les persones amb diversitat funcional. Proporcionem oportunitats de
  formació i capacitació que les pugui ajudar a aconseguir el seu màxim potencial.
 • Ocupació amb propòsit: Hems dediquen a proporcional ocupació per a persones amb
  diversitat funcional. Busquem maximitzar el potencial i les habilitats individuals de cada
  treballador.
 • Seguretat i salut ocupacional: Mantenint un ambient de treball segur i saludable per
  protegir la integració física i emocional del nostres treballadors amb diversitat funcional.
 • Compliment legal i normatiu: Complint amb totes les lleis, regulacions i normatives
  relacionades amb la nostra activitat i especialment les relacionades amb la inclusió
  laboral de les persones amb diversitat funcional, garantint el compliment dels seus
  drets laborals.
 • Millora Continua: Busquem la millora continua de les nostres operacions i serveis,
  treballant amb col·laboració amb els nostre usuaris, treballadors i altres parts
  interessades per identificar àrees de millora.
 • Comunicació i transparència: Mantenint una comunicació oberta i transparent i
  proporcionem informació clara sobre les nostres polítiques i procediments.
 • Aquesta política de qualitat es comunicada a treballadors, usuaris i altres parts
  interessades rellevants. Es revisarà periòdicament per assegurar la seva pertinència i
  efectivitat, i es prendran les mesures per abordar les àrees de millora identificades.

Descarregar arxiu ISO 9001:2015

 • Necessites més informació?

  Si vols rebre informació més detallada sobre nosaltres, no dubtis en posar-te en contacte.

  vull més informació